ПОЛОЖЕННЯ ПРО ФОНД СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ

1.    Загальні положення

1.1. Фонд соціальної допомоги студентам, аспірантам та докторантам (далі – Фонд соціальної допомоги) створюється у вищих навчальних закладах у відповідності з Основними напрямами реформування вищої освіти в Україні, затвердженими Указом Президента України від 12 вересня 1995 року №832/95 та постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 року №882 «Питання стипендіального забезпечення».

1.2.    Фонд соціальної допомоги створюється з метою підвищення життєвого рівня студентів, аспірантів, докторантів та для їх заохочення за успіхи в навчанні, участь у науковій, культурно-масовій, спортивній та громадській роботі.

1.3. Кошти Фонду соціальної допомоги використовуються відповідно до положення та кошторису, що розробляються та затверджуються адміністрацією і профспілковим комітетом на основі даного положення.

1.4. Облік надходження та використання коштів Фонду соціальної допомоги здійснюється бухгалтерією навчального закладу на підставі наказу по університету з подання профспілкового комітету, яке підкріплюється заявою подавача.

 2.    Порядок утворення та використання Фонду соціальної допомоги

2.1. Фонд соціальної допомоги утворюється за рахунок нарахування до нього не менше 10 відсотків від стипендіального фонду навчального закладу та економії стипендіального фонду. До Фонду соціальної допомоги може зарахуватись частина коштів, отриманих вищим навчальним закладом за надання платних послуг у сфері освітньої діяльності, а також з надання інших видів платних послуг (спеціальних коштів).

2.2. Фонд соціальної допомоги граничними розмірами не обмежується і в кінці року невитрачений його залишок до бюджету не вилучається.

2.3. Кошти Фонду соціальної допомоги можуть використовуватись на:

а) надання термінової матеріальної допомоги студентам, аспірантам та докторантам, що її потребують:

– студентам;

– студентам-інвалідам;

–  студентам-сиротам;

студентам напівсиротам;

– аспірантам і докторантам у розмірі який не перевищує місячної стипендії – не більше 2-х разів у рік (вересень-січень, лютий-серпень);

б) виплату допомоги при народженні дитини;

в) виплату допомоги на поховання померлих батьків;

г) виплату допомоги на лікування (термінові операції, онкологічні захворювання, тяжкі травми);

д) матеріальну допомогу на оформлення і друкування дисертацій та авторефератів:

–    аспірантам;

–    докторантам.

е) матеріальну допомогу докторантам на видання монографій;

є) заохочення студентів за успіхи у навчанні:

–    відмінників навчання;

–    переможців предметних університетських олімпіад;

–    призерів студентських олімпіад республіканського туру.

ж) заохочення за успіхи і значні досягнення у науковій роботі та спорті:

–    студентів;

–    аспірантів і докторантів – у розмірі, що не перевищує розміру місячної стипендії, ­­– один раз на рік;

з) заохочення за активну участь у громадській роботі:

–    студентів;

і) заохочення за активну участь у культурно-масовій роботі:

–    студентів.

2.4. Кошти Фонду соціальної допомоги, призначені для оздоровлення студентів, аспірантів, докторантів, здешевлення туристичних путівок, на встановлення доплати за харчування, проживання у гуртожитках, фінансування заходів, пов’язаних з лікуванням, перераховуються навчальним закладом на розрахунковий рахунок профспілкового комітету.

Профспілковий комітет щоквартально звітує перед адміністрацією навчального закладу про їх використання.

2.5. Надання матеріальної допомоги та оплата інших заходів, передбачених Положенням, здійснюється відповідно до наказу ректора за погодженням із профспілковим комітетом на підставі особистої заяви студента, аспіранта, докторанта або подання керівника підрозділу.

2.6. Встановлення надбавок до стипендії, преміювання, виплата стипендії студентам, які успішно навчаються, здійснюється відповідно до наказу ректора за поданням профспілкового комітету.

2.7. Для контролю за правильним використанням коштів Фонду соціальної допомоги створюється постійно діюча ревізійна комісія з представників адміністрації та профспілкового комітету, яка проводить поточний контроль за їх використанням.

2.8. У разі змін в економічному становищі університету, а також зміни розмірів відрахувань до Фонду соціальної допомоги, в це Положення можуть вноситися зміни та доповнення, які затверджуються спільним рішенням ректорату та профспілкового комітету.

2.9. Контроль за правильністю використання Фонду соціальної допомоги здійснюють ректорат університету та профспілковий комітет.

Схвалено на засіданні вченої ради,

протокол №1 від 1 вересня 2011 року


Comments:

Leave a Comment