Положення про студентський гуртожиток

державного  вищого  навчального  закладу

“Переяслав-Хмельницький  державний  педагогічний  університет

імені  Григорія  Сковороди.”

  1. Загальні положення.

1.1. Це положення регламентує функціонування гуртожитків державного вищого навчального закладу “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”, визначає порядок надання житловоїплощі в гуртожитках, умови проживання, правила внутрішнього розпорядку і розроблене відповідно до вимог “Примірного положення про студентський гуртожиток вищого навчального закладу”.

1.2. Студентські гуртожитки ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди” призначаються для мешкання іногородніх студентів, аспірантів, слухачів факультету довузівської підготовки, факультету після дипломної освіти університету (надалі-Студенти) тільки на період навчання. Вільні кімнати в гуртожитках можуть використовуватись адміністрацією університету для створення відокремленого готелю за погодженням з органами студентського самоврядування.

Іноземні громадяни, які навчаються в університеті, розміщуються в гуртожитках на загальних підставах, якщо інше не передбачено контрактом або іншими нормативно-правовими актами.

На період поведення вступних випробувань у студентські гуртожитки можуть бути поселені іногородні абітурієнти.

Поселення Студентів до студентських гуртожитків здійснюється за погодженням з органами студентського самоврядування за ордерами. При поселенні укладається “Договір про найм житла в студентському гуртожитку і взаємну відповідальність”.

1.3. Під гуртожитки надаються спеціально збудовані, або перебудовані з цією метою будинки. Не допускається розміщення гуртожитків у підвалах і цокольних поверхах. Студентські гуртожитки можуть створюватись в орендованих будинках.

1.4. Студентські гуртожитки знаходяться в підпорядкуванні державного вищого навчального закладу “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди” можуть мати свій розрахунковий рахунок і вести самостійну господарську діяльність в структурі університету.

1.5. Студентські гуртожитки можуть бути об’єднаними в студентське містечко.

1.6. Гуртожитки можуть бути:

– для проживання одиноких осіб ( жилі приміщення знаходяться в загальному користуванні декількох осіб, які не знаходяться в сімейних стосунках );

– для проживання сімей студентів, аспірантів, слухачів підготовчих відділень (жилі приміщення, що складаються з однієї або декількох кімнат, знаходяться в користуванні однієї сім’ї ).

У гуртожитках для мешкання одиноких, при необхідності можуть виділятися приміщення для мешкання сімей. Ці приміщення повинні розташовуватися в окремих підїздах ( секціях ) гуртожитку.

Гуртожитки можуть поділятися на жіночі, чоловічі, загального мешкання, пансіонатного або готельного типу, з самообслуговуванням і самоврядуванням, залежно від умов і вартості прживання, що визначається адміністрацією навчального закладу згідно з чинним законодавством і погоджуються і.

Студентські гуртожитки ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди” – гуртожитки загального мешкання, готельного типу, з студентським самоврядуванням і самообслуговуванням.

1.7. Проживання в студентських гуртожитках сторонніх осіб, розміщення підрозділів навчальног закладу, а також інших організацій забороняється.Проживання працівників навчального закладу здійснюється, як виняток з дозволу центрального органу виконавчої влади, якому підпорядкований вищий навчальний заклад

1.8. Гуртожитки, крім основного призначення, можуть надавати за окрему плату додаткові послуги  з харчування, медичного обслуговування, телефонного, телефаксного зв’язку, а також різноманітні послуги( перукарні, ремонт одягу, взуття, бібліотечні, копіювально-множильні; користування комп’ютерами, та інші, за рахунок використання приміщень нежилого фонду (цокольні, підвальні приміщення).

1.9. У гуртожитках повинні забезпечуватись необхідні умови для проживання, самостійної навчальної роботи, відпочинку, фізичного культури, виховної роботи. Склад і площі приміщень санітарно-побутового призначення виділяються і оснащуються згідно з “Санітарними правилами і нормами утримання гуртожитків”, затвердженими Головним санітарним лікарем України.

1.10. Рішення про виділення в гуртожитках приміщень для громадського харчування, пунктів охорони здоров’я, підприємств побутового обслуговування, тощо приймається адміністрацією університету при погодженні з органами студентського самоврядування.

1.11.Заселення гуртожитків здійснюється після створення в них необхідних житлово-побутових умов для мешкання і одержання дозволу санітарно-епідеміологічної станції та пожежних органів і реєстрації гуртожитку у порядку, встановленому законодавством.

Особа, яка поселяється до гуртожитку зобов’язана особисто пред’явити паспорт паспортистові гуртожитку, здати коменданту гуртожитку ордер на право зайняти місце в гуртожитку з попередньою оплатою за проживання, але не менш, як на місяць вперед.вона має пройти інструктаж з пожежної безпеки,техніки безпеки експлуактації електропобутових приладів, побутової радіоапаратури і газового обладнання, а також користування ліфтами, вивчити “Правила внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках ДВНЗ ”Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет”, в тому числі порядок виселення з гуртожитку. Інструктажі здійснюються спеціалістом з охорони праці, комендантом гуртожитку і підтвержуються особистим підписом мешканця в спеціальному журналі.

Поселення в гуртожитки здійсюється на підставі наказу ректора університету та відповідного положення, де вказується термін поселення, умови поселення та розподіл гуртожитків (кількість місць) між структурними підрозділами (інститутами, факультетами, відділеннями).

На виконання наказу ректора в гуртожитку (в разі розташування студентів декількох структурних підрозділів) створюється координаційна рада.

До складу координаційної ради входять представники адміністрації (проректор), заступники з виховної роботи деканів, директорів інститутів, відділень, студентська рада гуртожитків, студентського профкому, органів студентського самоврядування. Кординаційна рада проводить свою роботу планово кожну другу і четверту середу місяця, а також по необхідності.

Жилі місця в гуртожитку,розподіл їх між інститутами, факультетами, відділеннями надаються спільним рішенням адміністрації, профкому, та органів студентського самоврядування

На підставі рішення, в межах виділених місць, директорами інститутів, деканами факультетів затверджуються списки Студентів  факультету на поселення в гуртожитки і передаються в профком для підготовки ордерів

Перед поселенням  Студент оплачує вартість проживання, в деканаті укладає “Договір про найм житла в студентському гуртожитку і взаємну відповідальність” на один навчальний рік і отримує ордер, який є єдиною підставою для проживання на данному місці.

В ордері зазначається номер гуртожитку, його адреса та номер кімнати. Облік ордерів та мешканців у гуртожитках, оформлення необхідних документів, реєстрація місця проживання та

зняття з реєстрації здійснюється відповідними службами університету.

Бланки ордерів зберігаються як документи суворої звітності.

У разі непередбачених обставин та з поважних причин мешканці можуть бути переселені в інший гуртожиток за рішенням адміністрації університету, із кімнати в кімнату за рішенням адміністрації гуртожитку за згодою адміністрації факультету (інституту), студентського самоврядування.

1.12. Внутрішній розпорядок у гуртожитках  встановлюється “Правилами внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках державного вищого навчального закладу ”Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди”, затвердженими ректором університету погодженими із профспілковим комітетом студентів, органом студентського самоврядування та складеними з врахуванням вимог “Типового положення про студентський гуртожиток вищого навчального закладу”.

1.13. Права і обов’язки робітників гуртожитків визначаються посадовими інструкціями, затвердженими ректором університету з виконанням вимог сфери охорони праці.

1.14 Керівник навчального закладу, в підпорядкуванні якого знаходиться гуртожиток, несе відповідальність за належну експлуатацію і утримання гуртожитку, дотримання в них встановленого порядку і правил мешкання, організацію побуту мешканців, виховної, культурно-масової і фізично-оздоровчої роботи.

 

2.Надання житлового місця в гуртожитку.

2.1. Розміщення студентів в гуртожитках здійснюється згідно з “Положенням про студентський гуртожиток”, що розроблено ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди” у відповідності з “Типовим положенням про студентський гуртожиток навчального закладу Міністерства освіти і науки України” із додержанням встановлених санітарних норм.

2.2. Розподіл місць в гуртожитках між факультетами здійнюється спільним рішенням адміністрації університету і факультетів, профкому студентів та органу студентського самоврядування і оголошується наказом ректора.

2.3. Списки студентів, аспірантів, слухачів факультету довузівської підготовки,факультету післядипломної освіти на мешкання в гуртожитку готуются адміністрацією факультетів, соціально-гуманітарним відділом і погоджуються з профкомом студентів, органом студентського самоврядування.

2.4. На підставі рішення про надання ліжко-місця в гуртожитку деканати та профком студентів укладають “Договір про найм житла в студентському гуртожитку і взаємну відповідальність” із студентом, аспірантом, слухачем факультету довузівської підготовки на проживання в гуртожитку на один навчальний рік навчання і видають йому спеціальний ордер, який є єдиною підставою для мешкання на данному житлвому місці. В ордері зазначається: номер ордера, прізвище,ім’я, побатькові студента, факультет, група навчання, адреса гуртожитку, номер гуртожитку, номер кімнати, дата видачі, а такж члени сім’ї, особи що навчається .

2.5. Облік виданих ордерів та мешканців у гуртожитках проводиться профкомом студентів та комендантами гуртожитків. Оформлення необхідних документів, реєстрація і зняття з реєстрації за місцем прживання, здійснюється . Бланки ордерів зберігаються як документи суворої звітності.

 3. Користування жилою площею в гуртожитках.

3.1. Поселення до студентського гуртожитку Студентів інших осіб здійснюється комендантом гуртожитку або працівником, який його заміщує, на підставі виданого ордеру, паспорта.

З особою, яка вселяється в гуртожиток, укладається угода, вказується надане жиле місце, надається необхідний інвентар, білизна, перепустка на право входу до гуртожитку. Мешканець повинен бути ознайомлений з “Порядком поселення в студентські гуртожитки ДВНЗ ”Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди ”, “Правилами внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках Державного вищого навчального закладу ”Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди”, наказом ректора №125 від 16.09.2002р. “Про заборону тютюнопаління та вживання спиртних напоїв на території університету ” пройти інструктаж з техніки безпеки при експлуатації електропобутових приладів, побутової радіоапаратури і газового обладнання, правилами пожежної безпеки

3.2. Порядок користування гуртожитком Студентами, які знаходяться у відпустках, визначається з урахуванням їх побажань ректором університету або уповноваженим ним органом університету.

На період літніх канікул (липень-серпень) Студенти мають звільнити кімнату і розрахуватись з гуртожитком. Зі Студентами, які бажають залишитися в гуртожитку на період літніх канікул, адміністрацією навчального закладу укладається окрема угода на поживання

3.3 Умови проживання:

Вхід до гуртожитку дозволяється на підставі перепусток для мешканців данного гуртожитку з 01 квітня по 31 жовтня до 24.00 години, з 01 листопада по 31 березня до 23.00 години вільно,  а з 24.00 (23.00) до 06.00 із записом до  “Журналу обліку порушників правил внутрішнього розпорядку” з подальшим розглядом на засіданні Координаційної ради, комісії з поселення або студентської ради гуртожитку причин пізьнього приходу до гуртожитку та вжиттям відповідних заходів.

Відвідувачі мають право перебувати в гуртожитку з 8.00до 22.00. При вході до гуртожитку відвідувачзалишає черговому охороннику документ, який посвідчує особу і реєструється в “Журналі обліку відвідувачів гуртожитку”. Мешканець гуртожитку зобов’язаний особисто зустріти гостя, залишити смвою перепустку черговому охороннику і провести гостя при залишенні гуртожитку. Відповідальність за своєчасне залишення відвідувачами гуртожитку і дотримання

4. Виселення із студентських гуртожитків.

Абітурієнти, які отримали незадовільну оцінку на вступних іспитах, залишають місце в гуртожитку протягом трьох діб із дня оголошення результатів іспитів; ті, які подали апеляцію, в триденний термін після підтвердження апеляційною комісією правильності оцінки, абітурієнти не зараховані до університету за конкурсом – протягом трьох діб після виходу наказу про зарахування.

При відрахуванні з університету (також при його закіченні) громадяни залишають гуртожиток у двотижневий термін від дня виходу відповідного наказу.

У випадках коли з поважних причин громадянин не може залишити гуртожиток у відповідний термін, спільним рішенням ректора або уповноваженого ним органу і профкому студентів університету цей термін може бути подовженим.

Виселення мешканців із гуртожитку здійснюється згідно з чинним законодавством України. У випадку порушення угоди на прживання в гуртожитку, “Правил внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках державного вищого навчального закладу ”Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди” з боку мешканця, він виселяється із гуртожитку, повністю відшкодовує заподіяні збитки, і плата за прживання в гуртожитку не повертається. Зміна власника або уповноваженого ним органу гуртожитку не позбавляє громадян права користуватись цим гуртожитком і виселення їх може бути проведене тільки у порядку, встановленому законодавством

Громадяни, які самовільно заселилися в гуртожиток, виселяються в адміністративному порядку за санкцією прокурора без надання їм жилого приміщення.

 5. Плата за житло та послуги.

Вартість місця прживання у гуртожитку складається з вартості утримання місця проживання та вартості обов’язкових побутових послуг, що надаються мешканцям.

Перелік обов’язкового комплексу побутових послуг встановлюється залежно від комфортності гуртожитку адміністрацією університету обо уповноваженим органом навчального закладу.

Плата за житло та послуги здійсюється залежно від їх вартості, але не менш, як на місяць вперед. Плата за користування гуртожитком стягується із студентів, аспірантів, слухачів факультету довузівської підготовки за весь час проживання і період канікул.

Місячна плата за проживання в студентських гуртожитках, включаючи користування білизною, де послуги і комплектація обладнаням і інвентарем здійснюються згідно з державними нормами, проводиться відповідно до тарифів на комунальні послуги, встановлених Урядом України.

Додаткові послуги, що надаються за бажанням мешканця, сплачуються окремо.

6. Порядок наданя місць в гуртожитках студентським сім’ям.

Місця в студентських гуртожитках для розміщення сімейних студентів і аспірантів визначаються спільним рішенням ректора, адміністрації факультетів, студентського бюро та профкому студентів університету, виходячи з наявного житлового фонду для проживання сімей з додержанням санітарних норм мешкання.

Заселення студентських родин здійснюється за ордерами, що видає профспілковий комітет.

Місця для студентських родин надаються, як правило тим родинам, де чоловік і дружина студенти університету.

Адміністрація гуртожитку при розміщенні студентських родин з дітьми визначає місце зберігання дитячих колясок

Прийняття на облік сімейних студентів, які потребують місць в гуртожитку, здійснюється комісією профкому студентів університету по житлово-побутовій роботі. Списки сімейних студентів, які потребують місця в гуртожитку і прийняті на облік, затверджуються спільним рішенням ректора та профкому студентів університету. Коли студентська родина складається з студентів різних вузів міста, тоді постановка на облік може здійснюватись за домовленістю між цими навчальними закладами.

Проживаючі в гуртожитках сімейні студенти керуються цим Положенням та “Правилами внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках державного вищого навчального закладу ”Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди.”

Плата за користування гуртожитком студентською сім’єю встановлюється в кожному окремому випадку залежно від комфортності наданого житла.

7. Обов’язки власника або уповноваженого ним органу університету, гуртожитку.

Безпосереднє керівництво господарською діяльністю та експлуатацією гуртожитків, організацією побуту мешканців, додержанням встановленого порядку здійснюється проректором по адміністративно-господарській роботі, комендантами гуртожитків.

Власник або уповноважений ним орган університету, гуртожитку зобов’язаний:

– суворо виконувати угоду, укладену з мешканцем гуртожитку;

– утримувати приміщення гуртожитків у відповідності з діючими санітарними нормами;

– укомплектовувати гуртожитки меблями, обладнанням, білизною та іншим інвентарем згідно ”Типовим нормам обладнання гуртожитків меблями та іншим інвентарем”;

– забезпечувати мешканців необхідним обладнанням, інвентарем, інструментом і матеріалами для проведення робіт по обслуговуванню та прибиранню гуртожитків і прилеглої території;

– своєчасно проводити ремонт гуртожитків, інвентаря, обладнання, утримувати в належному стані закріплену територію та зелені насадження;

– забезпечувати проведення відповідних оформлювальних робіт будинків, приміщень гуртожитків, території;

– надавати мешканцям в гуртожитку необхідні комунально-побутові послуги, приміщення для проведення виховної роботи, самостійного навчання і проведення культурно-масових

і спортивних заходів;

– переселяти в разі необхідності при гострих захворюваннях і відсутності можливості

госпіталізувати хворих мешканців гуртожитку в ізолятори;

– укомплектовувати штати гуртожитків у встановленму порядку обслуговуючим персоналом;

– сприяти радам студентських гуртожитків в розвитку студентського самоврядування з питань праці, побуту, відпочинку мешканців;

– здійснювати заходи по покращенню житлових і культурно-побутових умов в гуртожитках, своєчасно вживати заходів по реалізації пропозицій мешканців, інформувати їх про прийняті рішення;

– забезпечити необхідний тепловий режим у всіх приміщеннях у відповідності з встановленими нормами комфортності;

– забезпечувати своєчасне фінансуваня витрат на утримання гуртожитків;

– в разі необхідності забезпечувати виділення приміщень для організації в гуртожитках їдаленнь і буфетів, оснащувати їх торгово-технологічним обладнанням, меблями і посудом;

Ректор або уповноважений ним орган університету призначає завідуючого гуртожитком ( коменданта ) з урахуванням думки прфспілкового комітету.

Завідуючий гуртожитком ( комендант ) несе відповідальність за дотримання правил внутрішнього розпорядку всіма мешканцями і обслуговуючим персоналом.

Матеріально відповідальними особами гуртожитку є: завідуючий гуртожитком

( комендант ), звідуючий камерою схову, кастелянка.

Завідуючий гуртожитком ( комендант ) зобов’язаний:

– проводити вселення в гуртожиток на підставі ордера, виданого відповідними деканатами або профкомом університету і паспорта;

– надавати мешканцям необхідне обладнання і інвентар у відповідності з Типовими  нормами, проводити обмін білизни згідно з діючими “Санітарними правилами і нормами”;- ознайомлювати при вселенні в гуртожиток з “Положенням про студентські гуртожитки ДВНЗ Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди”, “Порядком поселення в сткдентські гуртожитки ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди”, “Правилами внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках ДВНЗ Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди”, правилами пожежної безпеки, правилами техніки безпеки,

– своєчасно виселяти студентів, які розірвали відносини з університетом;

– вести облік зауважень і пропозицій мешканців по утриманню гуртожитку та покращенню  умов мешкання в гуртожитку;

-забезпечувати чистоту і порядок у гуртожитку та його території, а також додержуватись правил внутрішнього розпорядку, техніки безпеки і правил пожежної безпеки, освітлення, опалення гуртожитку за діючими нормами, своєчасну видачу прибирального інвентаря і матеріалів, охорону гуртожитку

Завідуючий гуртожитком ( комендант ) спільно з радою гуртожитку а при необхідності ректор, профком університету розглядають у встановленому порядку суперечності, що виникають між мешканцями і обслуговуючим персоналом гуртожитку.

Адміністрація гуртожитку не несе відповідальності за збереження майна студентів, яке не здане до камери схову гуртожитку.

Староста гуртожитку (голова студентської ради гуртожитку) обирається із студентів гуртожитку і зобов’язаний:

-планувати роботу студентської ради гуртожитку, проводити засідання, вести необхідну документацію;

-оформлення наглядної агітації в гуртожитку;

-складання карти поселення студентів у гуртожиток, поселення студентів;

-виконання “Правил внутрішнього розпорядку…”мешканцями гуртожитку;

-планування та проведення “санітарних днів у гуртожитку”;

-залучення до робіт по ремонту приміщень та інвентарю гуртожитку, благоустрою та озелененню території закріпленої за гуртожитком;

-проведення культурно-масових та спортивних заходів в гуртожитку;

Старост поверху обирається із числа студентів,які прживають на данному поверсі і відповідає за:

-виконання “Правил внутрішнього розпорядку в студентському гуртожитку…” правил пожежної безпеки мешканцями поверху;

-складання графіка чергування студентів на поверсі;

-підтримку чистоти і порядку на поверсі, добросовісне виконання графіка чергування

і обов’язків чергових студентами поверху;

-дотримання тиші псля 23.00 та вимикання світла після 24.00;

-своєчасне доведення вказівок адміністрації університету до всіх мешканців поверху;

-перевірку і оцінку санітарного стану кімнат поверху.

Розпорядження старости поверху є обов’язковими для виконання всіма мешканцями поверху та відвідувачами.

Черговий поверху призначається із студентів, що проживають на цьому поверсі, згідно графіку чергування. Він підпорядковується старості поверху та коменданту гуртожитку. Неявка студента на чергування, не якісне виконання обов’язків чергового є надзвичайною подією і розглядається на засіданні студентської ради і в деканаті факультету.

Черговиі виконують свої обов’язки на протязі доби.Час відпочинку 01.00. – 06.00.

Зміна чергових проводиться в   08.00  год.

При прийомі і здачі чергування, заступаючі чергові спільно з тими, що здають чергування перевірять майно поверху згідно опису, стан освітлення, чистоту і порядок на закріпленій території, роблять запис в “Книзі прийому і здачі чергування” про прийом чергування з переліком всіх виявлених недоліків.Про зміну чергові доповідають старості поверху.

Вимоги чергового є обов’язковими для виконання всіма мешканцями поверху, а також відвідувачами.

Чергові поверху несуть персональну відповідальність за дотримання на поверсі правил внутрішнього розпорядку, суворе дотримання правил пожежної безпеки, підтримку чистои і порядку, збереження майна поверху, проникненя сторонніх осіб в кімнати.

Чергові поверху зобов’язані:

-постійно знаходитись на робочому місці;

-забезпечувати дотримання  “Правил внутрішнього розпорядку…” мешканцями поверху та відвідувачами;

-у випадку порушення правил і непокори вказівкам черговим негайно доповідати старості поверху;

-стежити за суворим дотриманням правил пожежної безпеки на поверсі; у випадку виникнення пожежі негайно повідомити чергового охорони ,старосту поверху та коменданта гуртожитку, вжити всіх заходів по гасінню пожежі, оповіщенню мешканців поверху, евакуації людей і майна;

-слідкувати за підтриманням чистоти і порядку в коридорах поверху та сходах;

-проводити вологе прибирання в коридорах поверху двічі надобу в 08.00 та 20.00 годині;

-доводити вказівки і інформацію до мешканців поверху;

-стежити за дотриманням тишів кімнатах поверху і вимикання світла після 24,00 год.;

-не допускати винесення речей і майна з кімнат поверху без дозволу коменданта.

8. Експлуатація гуртожитків, утримання і ремонт.

Експлуатація гуртожитків здійснюється відповідними підрозділами університету згідно з правилами і нормами експлуатації, ремонту житлового фонду.

Капітальний ремонт гуртожитків здійснюється за рахунок коштів університету.

При виконанні капітального ремонту гуртожитку, якщо ремонт неможливо виконати без відселення мешканців, студентам на час проведення ремонту надається жила площа в тому ж або іншому гуртожитку. Після закінченя капітального ремонту мешканцям надається жила площа , яку вони займали раніше.

Поточний ремонт гуртожитків здійснюється за рахунок коштів університету і полягає в систематичному і своєчасному проведенні робіт по збереженню конструктивних елементів, оздоровлення інженерного обладнання і елементів зовнішнього благоустрою від передчасного зносу, а також по усуненню дрібних пошкоджень і несправностей, що з’явились під час експлуатації, наладки та регулювання інженерного обладнання.

Ректор університету, в підпорядкуванні якого знаходиться гуртожиток, несе відповідальність за належну експлуатацію і утримання гуртожитків, дотримання в них встановленого порядку і правил мешкання, організацію побуту мешканців, виховної, культурно-масової і фізично-оздоровчої роботи.